Mandater

Leder

 • Hovedansvar for driften av linjeforeningen sammen med styret.

 • Skal ha oversikt over styrets arbeid, koordinere det, og fordele oppgaver.

 • Har ansvar for at det blir innkalt og avholdt styremøter.

 • Sette dagsorden for styremøte, et styremedlem kan også komme med en sak til dagsordenen.

 • Ansvarlig for utarbeidelse av linjeforeningens handlingsplan (årsplan) i samarbeid med styret.

 • Øverste ansvarlig for økonomien i samarbeid med økonomiansvarlig og styret.

 • Legge frem budsjettforslag til styret til behandling før årsmøtet.

 • Komiteer og andre verv rapporterer til styreleder.

 • Utarbeide ansvarslister for styret/verv/komiteer.

 • Delta på styremøter.

 • Oppdatere det digitale arkivet.

 • Påse at styrets vedtak blir fulgt opp.

 • Styreleder representerer linjeforeningen ved eksterne kontakter med instituttet, HVL og andre viktige organisasjoner eller organer. Styreleder kan delegere myndighet til å representere linjeforeningen til annet styremedlem, fortrinnsvis nestleder.

 • Styret skal treffe beslutninger kollektivt og styreleder har ingen spesiell vedtaksfullmakt, men har likevel myndighet til å gjennomføre tiltak og fatte beslutninger i saker av vesentlig betydning dersom beslutningen haster og den ikke kan utsettes uten vesentlig uheldige konsekvenser for saken. Slike tiltak og beslutninger skal orienteres om og redegjøres for til styret påfølgende styremøte.

 • Tar vare på alle brev som kommer til linjeforeningens adresse, og papirarkiv med mer overtatt fra forrige leder.

 • Ansvar for årsberetning. 

Nestleder

 • Leders stedfortreder.

 • Tett samarbeid mellom leder og nestleder.

 • Delta på styremøter.

 • Ansvar for årsberetning sammen med leder.

økonomiansvarlig

 • Styret finner kandidat til vervet når det ikke er besatt.

 • Det er av praktiske årsaker og for kontinuitet flott å ha en økonomiansvarlig som innehar dette vervet over lengre tid.

 • Taushetsplikt i henhold til sensitivt materiale og informasjon fra styret.

 • Ansvar for oppfølging av økonomien i samarbeid med leder.

 • Har ansvar for foreningens inn- og utbetalinger og bokføring.

 • Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndigheter.

 • Lager budsjett og sørger for revisjon/kontroll.

 • Sende årsregnskap og budsjett til linjeforeningen v/leder ved oppnevnt frist før årsmøte.

Arrangementsansvarlig

 • Styrets representant i saker som angår fellesarrangement på instituttet og avdelingen.

 • Hovedansvar for sosiale arrangementer.

 • Ansvar for det praktiske rundt arrangementer.

 • Jobber tett sammen med resten av styret.

 • Informerer linjeforeningens medlemmer om arrangementer gjennom hensiktsmessige kanaler, i samarbeid med IT- og profileringsansvarlig.

Næringslivsansvarlig

 • Styrets representant i saker som angår bedriftskontakt, bedriftsarrangementer og bedriftspresentasjoner.

 • Hovedansvar for bedriftssaker.

 • Ansvar for det praktiske rundt slike arrangementer.

 • Jobber tett sammen med resten av styret.

 • Informerer linjeforeningens medlemmer om arrangementer gjennom hensiktsmessige kanaler, gjerne i samarbeid med blogg- og profileringsansvarlig.

 • Har et særskilt ansvar for å aktivt jobbe for å knytte studentene sammen med bedrifter.

 • Jobber aktivt for sosialt samhold på tvers av kullene.

IT- og profileringsansvarlig

 • Ansvarlig for å holde nettside, facebook side og instagram oppdatert.

 • Bistår øvrige styremedlemmer med å informere linjeforeningens medlemmer om arrangementer.

 • Profilerer og dokumenterer linjeforeningen og arrangementer eller delegerer slikt ansvar.

 • Har samme mandater som gjelder for vanlige styremedlemmer.

Fellesstyrerepresentant

 • Skal være Linjeforeningens representant opp mot fellesstyret for linjeforeningene på institutt for maskin og marinfag.

 • Skal stille på alle fellesstyremøter og representere Linjeforeningens interesser.

 • Skal særlig jobbe for felles arrangementer, både faglige og sosiale på tvers av linjer.

 • Står fritt til å ta beslutninger på vegne av linjeforeningen, men disse skal speile linjeforeningens interesser.

 • Alle beslutninger som innebærer bruk av linjeforeningens egne økonomiske midler må godkjennes av styret i linjeforeningen.

 • Fellesstyrerepresentanten vil også ha de mandater som gjelder for ordinære styremedlemmer i linjeforeningens styre, men skal prioritere møter med fellesstyret fremfor linjeforeningens møter hvis disse faller på samme dag.

Styremedlem

 • Delta på styremøter.

 • Være med i ulike prosjekter og arbeidsgrupper som blir delegert i styret, og har da ansvar for at de blir gjennomført